اتصالات پنوماتیک

 • اتصالات پنوماتیک
پیوست ها کاتالوگ

اتصال مستقیم مادگی

 • اتصال مستقیم مادگی فلزی

اتصال مستقیم فلزی (برنجی)

 • اتصال مستقیم فلزی (برنجی)
پیوست ها کاتالوگ

اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی)

 • اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی)
پیوست ها کاتالوگ

اتصال زانویی پایه بلند(PLL)

 • اتصال زانویی پایه بلند(PLL)

اتصال رابط مستقیم (PUC)

 • اتصال رابط مستقیم (PUC)

اتصال سه راه فلزی T (برنجی)

 • اتصال سه راه فلزی T (برنجی)
پیوست ها کاتالوگ

اتصال زانویی پلاستیکی گردان

 • اتصال زانویی پلاستیکی گردان
پیوست ها کاتالوگ

اتصال سه راه استاندارد پلاستیکی T

 • اتصال سه راه استاندارد پلاستیکی T
پیوست ها کاتالوگ

اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی T

 • اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی T
پیوست ها کاتالوگ

اتصال سه راه پلاستیکی Y

 • اتصال سه راه پلاستیکی Y
پیوست ها کاتالوگ

اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی Y

 • اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی Y
پیوست ها کاتالوگ

اتصال سه راه وسط دنده پلاستیکی

 • اتصال سه راه وسط دنده پلاستیکی
پیوست ها کاتالوگ

اتصال سه راه بغل دنده پلاستیکی

 • اتصال سه راه بغل دنده پلاستیکی
پیوست ها کاتالوگ

تنظیم سرعت دستی

 • تنظیم سرعت دستی
پیوست ها کاتالوگ

شیر قطع و وصل

 • شیر قطع و وصل
پیوست ها کاتالوگ

صدا خفه کن تخت

 • صدا خفه کن تخت
پیوست ها کاتالوگ

صدا خفه کن مخروطی

 • صدا خفه کن مخروطی
پیوست ها کاتالوگ

صدا خفه کن تنظیم دار

 • صدا خفه کن تنظیم دار
پیوست ها کاتالوگ

هفت تیر یر بادی BEAG-A

 • هفت تیر بادی BEAG-A
پیوست ها کاتالوگ

هفت تیر بادی BEAG-B-M

 • هفت تیر بادی BEAG-B-M
پیوست ها کاتالوگ

هفت تیر بادی BEAG-M-Metal

 • هفت تیر بادی BEAG-M-Metal
پیوست ها کاتالوگ

شیلنگ بر (کاتر)

 • دقیق
 • سریع
 • امنیت بالا

شیلنگ ضد جرقه

 • شیلنگ های ضد جرقه