سوئیچ فشار دیجیتال 2-DPS

  • پرشر سوئیچ های دیجیتال برای کنترل فشار طراحی شده اند و دارای نمایشگر می باشند و هم زمان فشار را بر روی نمایشگر نشان می دهند، در سری های جدید دیجیتال خروجی ها به صورت (NPN - PNP - 4-20mA - 1-5V) می باشند و برای وصل شدن به PLC هم به راحتی قابل تنظیم می باشند.

سوئیچ فشار دیجیتال 3-DPS

  • پرشر سوئیچ های دیجیتال برای کنترل فشار طراحی شده اند و دارای نمایشگر می باشند و هم زمان فشار را بر روی نمایشگر نشان می دهند، در سری های جدید دیجیتال خروجی ها به صورت (NPN - PNP - 4-20mA - 1-5V) می باشند و برای وصل شدن به PLC هم به راحتی قابل تنظیم می باشند.

سوئیچ فشار دیجیتال 5-DPS

  • پرشر سوئیچ های دیجیتال برای کنترل فشار طراحی شده اند و دارای نمایشگر می باشند و هم زمان فشار را بر روی نمایشگر نشان می دهند، در سری های جدید دیجیتال خروجی ها به صورت (NPN - PNP - 4-20mA - 1-5V) می باشند و برای وصل شدن به PLC هم به راحتی قابل تنظیم می باشند.