سری های برقی سوزنی

پیوست ها کاتالوگ
حالت 2/2 NC "1/4 AC 220VAC