سری های BDVU

  • دارایدو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب
  • قطرهای 12-16-20-25-32-40-50-63-80-100
  • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
  • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
پیوست ها کاتالوگ
16 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
20 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده نرگی
16 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
16 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
20 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 35 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر دنده مادگی