اتصال سه راه فلزی T (برنجی)

  • اتصال سه راه فلزی T (برنجی)
پیوست ها کاتالوگ
4
8
10
12
16