میله نصب - جوشکاری شده

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Mounting bar welded L=100 ˚1 - -
در دسترس نمی باشد Mounting bar welded L=150 ˚1.2 - -
در دسترس نمی باشد Mounting bar welded L=200 ˚1.6 - -
در دسترس نمی باشد Mounting bar weldedL=300 ˚2.5 - -
در دسترس نمی باشد Mounting bar welded L=600 ˚4.6 - -