خانواده P3010

در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.32MPa 0.44Nl/s 0.14Nl/s 1.70s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 0.44Nl/s 0.17Nl/s 1.30s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.5MPa 0.46Nl/s 0.15Nl/s 1.5s/l