سری های LPC

  • شیرهایی پرکاربرد و مینیاتوری هستند و به دلیل راحتی نصب در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرند.
LPC32 "3/2 DC 24VDC دو شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC سه شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC چهار شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC پنج شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC شش شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC هفت شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC هشت شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC نه شیر
LPC32 "3/2 DC 24VDC ده شیر