سوئیچ فشار دیجیتال 3-DPS

  • پرشر سوئیچ های دیجیتال برای کنترل فشار طراحی شده اند و دارای نمایشگر می باشند و هم زمان فشار را بر روی نمایشگر نشان می دهند، در سری های جدید دیجیتال خروجی ها به صورت (NPN - PNP - 4-20mA - 1-5V) می باشند و برای وصل شدن به PLC هم به راحتی قابل تنظیم می باشند.
NA DPS-3 NA 10 R X M
NA DPS-3 NA 01 R X M
NA DPS-3 NA 10 N X M
NA DPS-3 NA 01 N X M
NA DPS-3 NA 10 G X M
NA DPS-3 NA 01 G X M
NA DPS-3 NA 10 R X Z
NA DPS-3 NA 01 R X Z
NA DPS-3 NA 10 N X Z
NA DPS-3 NA 01 N X Z
NA DPS-3 NA 10 G X Z
NA DPS-3 NA 01 G X Z
NA DPS-3 NA 10 R X N
NA DPS-3 NA 01 R X N
NA DPS-3 NA 10 N X N
NA DPS-3 NA 01 N X N
NA DPS-3 NA 10 G X N
NA DPS-2 NA 01 G X N
NA DPS-3 NA 10 R X S
NA DPS-3 NA 01 R X S
NA DPS-3 NA 10 N X S
NA DPS-3 NA 01 N X S
NA DPS-3 NA 10 G X S
NA DPS-3 NA 01 G X S
NA DPS-3 NA 16 R X M
NA DPS-3 NA 16 R X N
NA DPS-3 NA 16 R X Z
NA DPS-3 NA 16 R X S
NA DPS-3 NA 16 N X M
NA DPS-3 NA 16 N X N
NA DPS-3 NA 16 N X Z
NA DPS-3 NA 16 N X S
NA DPS-3 NA 16 G X M
NA DPS-3 NA 16 G X N
NA DPS-3 NA 16 G X Z
NA DPS-3 NA 16 G X S