پمپ گرد

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.4MPa 7.5Nl/s 2.4Nl/s 0.07s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.5MPa 9Nl/s 3.72Nl/s 0.058s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 10.5Nl/s 3.6Nl/s 0.055s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.4MPa 7.5Nl/s 2.4Nl/s 0.07s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.5MPa 9Nl/s 3.72Nl/s 0.058s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 10.5Nl/s 3.6Nl/s 0.055s/l