خانواده تخت بیضی

  • مناسب برای اشیا با سطوح طولانی ،ناصاف و تخت با لبه های مقاوم
  • بعضی از این نئع قاپک ها دارای لبه هایی هستند که از شکل افتادن اشیا جلوگیری می کنند
پیوست ها کاتالوگ
10x30mm ˚PU50 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15x45mm ˚PU50 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25x70mm ˚PU40 ورق آهن خشک
25x70mm ˚PU40 مقوا / کارتن
25x70mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25x70mm ˚PU40 برای مصرف در دستگاه های تزریق
25x70mm ˚PU60 ورق آهن خشک
25x70mm ˚PU60 مقوا / کارتن
25x70mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25x70mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
40x110mm ˚PU40 ورق آهن خشک
40x110mm ˚PU40 مقوا / کارتن
40x110mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
40x110mm ˚PU40 برای مصرف در دستگاه های تزریق
40x110mm ˚PU60 ورق آهن خشک
40x110mm ˚PU60 مقوا / کارتن
40x110mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
40x110mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
55x150mm ˚PU40 ورق آهن خشک
55x150mm ˚PU40 مقوا / کارتن
55x150mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
55x150mm ˚PU40 برای مصرف در دستگاه های تزریق
55x150mm ˚PU60 ورق آهن خشک
55x150mm ˚PU60 مقوا / کارتن
55x150mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
55x150mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق
70x175mm ˚PU40 ورق آهن خشک
70x175mm ˚PU40 مقوا / کارتن
70x175mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
70x175mm ˚PU40 برای مصرف در دستگاه های تزریق
70x175mm ˚PU60 ورق آهن خشک
70x175mm ˚PU60 مقوا / کارتن
70x175mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
70x175mm ˚PU60 برای مصرف در دستگاه های تزریق