خانواده P6040

در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 10Nl/s 2.5Nl/s 0.09s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 12Nl/s 3Nl/s 0.075s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 14Nl/s 3.5Nl/s 0.064s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 16Nl/s 4Nl/s 0.056s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 18Nl/s 4.5Nl/s 0.056s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 20Nl/s 5Nl/s 0.045s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 22Nl/s 5.5Nl/s 0.041s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 24Nl/s 6Nl/s 0.038s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 26Nl/s 6.5Nl/s 0.035s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 28Nl/s 7Nl/s 0.032s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 30Nl/s 7.5Nl/s 0.03s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.3MPa 32Nl/s 8Nl/s 0.029s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 8.75Nl/s 3Nl/s 0.066s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 10.5Nl/s 3.6Nl/s 0.055s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 12.25Nl/s 4.2Nl/s 0.047s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 14Nl/s 4.8Nl/s 0.041s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 15.75Nl/s 5.4Nl/s 0.037s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 17.5Nl/s 6Nl/s 0.033a/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 19.25Nl/s 6.6Nl/s 0.03s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 21Nl/s 7.2Nl/s 0.028s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 22.75Nl/s 7.8Nl/s 0.025s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 24.5Nl/s 8.4Nl/s 0.024s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 26.25Nl/s 9Nl/s 0.022s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 28Nl/s 9.6Nl/s 0.021s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 9.15Nl/s 2.9Nl/s 0.074s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 10.98Nl/s 3.48Nl/s 0.062s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 12.81Nl/s 4.06Nl/s 0.053s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 14.64Nl/s 4.64Nl/s 0.046s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 16.47Nl/s 5.22Nl/s 0.041s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 18.3Nl/s 5.8Nl/s 0.037s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 20.13Nl/s 6.38Nl/s 0.034s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 21.96Nl/s 6.38Nl/s 0.034s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 23.79Nl/s 7.54Nl/s 0.029s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 25.62Nl/s 8.12Nl/s 0.027s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 27.45Nl/s 8.7Nl/s 0.025s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 29.28Nl/s 9.28Nl/s 0.023s/l