VGS2010

در دسترس نمی باشد Bi برای قابلیت اطمینان در فشار مصرفی پایین 0.4MPa 0.09Nl/s 0.03Nl/s 0.05s/l
در دسترس نمی باشد Bi برای قابلیت اطمینان در فشار مصرفی پایین 0.4MPa 0.09Nl/s 0.03Nl/s 0.05s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.5MPa 0.1Nl/s 0.05Nl/s 0.07s/l
در دسترس نمی باشد Si/Ti برای جریان وکیوم اضافی 0.4MPa 0.09Nl/s 0.03Nl/s 0.05s/l
در دسترس نمی باشد Si/Ti برای جریان وکیوم اضافی 0.5MPa 0.1Nl/s 0.05Nl/s 0.07s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.6MPa 0.12Nl/s 0.06Nl/s 0.07s/l