سری های ACM

  • سیلندر ضربه گیردار دو طرفه
  • مگنت دار و بدون مگنت
  • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
  • بدون نیاز به روغن کاری
  • پروفیل آنادایز شده
  • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش غلتک زنی ساخته می شود
  • دارای ضربه گیر های دقیق در ابتدا و انتهای کورس حرکت
16 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
16 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
20 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 300 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله خیر
25 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله