نوع شیر
اندازه شیر
نوع ولتاژ
ولتاژ
تعداد سیگنال
نوع شیر دستی
مدل شیر
تعداد شیر
مجرای عبور هوا
تعداد پایه
نوع کنترل
حالت شیر
تعداد پین اتصال
صفحه ورودی هوا
نوع شیرهای موجود در 4HF
نوع صفحه
نوع ولتاژ 4HF
نوع اتصال
حالت ISO
مدل شیر زاویه دار
جنس عمل کننده
حالت عملکرد
نوع عمل کننده
جنس بدنه
نوع سوئیچ
دامنه
پورت
خروجی
نصب
فرم کنترل
فرم کنترل
اندازه لوله
نوع حالت
سری های VCML شیرهای زاویه دار سری های کلنگی سری های دکمه ای سری های شستی سری های قرقره ای سری های کله قارچی سری های سیگنال سری های E سری های K سری های BE سری های ISO سری های ISO - VIX جت پالس درون خطی سری های جت پالس سری های FY سری های LPC سری های TM شیرهای ZDZ23 سری های 4HF سوئیچ فشار دیجیتال 2-DPS سری های برقی سوزنی سوئیچ فشار دیجیتال 3-DPS سوئیچ فشار دیجیتال 5-DPS