سری های جت پالس

  • دریچه های جت پالس در سیستم های فیلتر گردگیرهای غبار، توربین های گاز و تجهیزات گوگردزدایی استفاده می شوند. آنها معمولاً برای تمیز کردن فیلترهایی مانند فیلترهای کارتریج، فیلترهای پوششی، فیلترهای سرامیکی و فیلترهای فیبر فلزی متخلخل استفاده می شوند.
پیوست ها کاتالوگ
NA RMF-Z-15M NA NA NA
NA RMF-Z-20M NA NA NA
NA RMF-Z-20J NA NA NA
NA RMF-Z-25J NA NA NA
NA RMF-Z-20A NA NA NA
NA RMF-Z-20P NA NA NA
NA RMF-Z-25P NA NA NA
NA RMF-Z-20 NA NA NA
NA RMF-Z-25 NA NA NA
NA RMF-Z-35P NA NA NA
NA RMF-Z-40S NA NA NA
NA RMF-Z-45P NA NA NA
NA RMF-Z-50S NA NA NA
NA RMF-Z-50S-A NA NA NA
NA RMF-Z-62S NA NA NA
NA RMF-Z-62S-A NA NA NA
NA RMF-Z-76S NA NA NA
NA RMF-25DD NA NA NA
NA RMF-45DD NA NA NA