سری های BE

  • شیرهای سری BE در سایز G1/8 هستند و به صورت NC و NO ارائه می شوند.
پیوست ها کاتالوگ
BENC 1.2mm "1/8 1 با کنترل دستی NA 3/2 NA NA
BENO 1.2mm "1/8 1 با کنترل دستی NA 3/2 NA NA