سری های سیگنال

پیوست ها کاتالوگ
حالت 5/2 "1/4 تک سیگنال
حالت 5/2 "1/4 دو سیگنال
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 دو سیگنال
حالت 5/3 وسط باز "1/4 دو سیگنال
حالت 5/2 "1/2 تک سیگنال
حالت 5/2 "1/2 دو سیگنال
حالت 5/2 "1 تک سیگنال
حالت 3/2 NC "1 تک سیگنال
حالت 3/2 NO "1 تک سیگنال
حالت 5/2 "1 دو سیگنال
حالت 5/3 وسط بسته "1 دو سیگنال
حالت 5/3 وسط باز "1 دو سیگنال
حالت 3/2 "1 دو سیگنال