خانواده جامع

  • مناسب برای سطوح منحنی دار و صاف
  • در دسترس با جنس های مختلف مثل DURAFLEX و SILICONE
  • دارای گواهینامه FDA
  • دارای گواهینامه EU
پیوست ها کاتالوگ
2mm Conductive Silicone, CSIL الکترونیک/نیمه هادی
3mm Conductive Silicone, CSIL الکترونیک/نیمه هادی
4mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
4mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
4mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
4mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
4mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
4mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
4mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
4mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
4mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
6mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
6mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
6mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
6mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
6mm HNBR ورق آهن خشک
6mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
6mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
6mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
6mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
6mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
6mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
6mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
6mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
6mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
6mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
6mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
8mm Chloroprene CR ورق آهن خشک
8mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
8mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
8mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm Chloroprene CR حمل شیشه
10mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm HNBR حمل شیشه
10mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm Silicone, SIL حمل شیشه
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
10mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
15mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm Chloroprene CR حمل شیشه
15mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm HNBR حمل شیشه
15mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm Silicone, SIL حمل شیشه
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
15mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
20mm Chloroprene CR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Chloroprene CR برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Chloroprene CR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm Chloroprene CR جام هایی با دمای بالا و پایین
20mm Chloroprene CR حمل شیشه
20mm HNBR سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm HNBR برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm HNBR قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm HNBR جام هایی با دمای بالا و پایین
20mm HNBR حمل شیشه
20mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Silicone, SIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm Silicone, SIL جام هایی با دمای بالا و پایین
20mm Silicone, SIL حمل شیشه
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA جام هایی با دمای بالا و پایین
20mm Silicone FDA, EU, SIL FDA حمل شیشه
30mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
30mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
30mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
30mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
40mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
40mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
40mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
40mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
40mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Nitrile-PVC, NPV ورق آهن خشک
50mm Nitrile-PVC, NPV سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Nitrile-PVC, NPV برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Silicone, SIL ورق آهن خشک
50mm Silicone, SIL سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone, SIL برای مصرف در دستگاه های تزریق
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA ورق آهن خشک
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA سازگار با استانداردهای FDA و EU
50mm Silicone FDA, EU, SIL FDA برای مصرف در دستگاه های تزریق
15mm Silicone, SIL باز کردن کیسه/کاغذ باریک/ورق های لغزنده
20mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm ˚PU40 باز کردن کیسه/کاغذ باریک/ورق های لغزنده
20mm ˚PU50 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm ˚PU50 باز کردن کیسه/کاغذ باریک/ورق های لغزنده
20mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm ˚PU60 باز کردن کیسه/کاغذ باریک/ورق های لغزنده