فیلترهای وکیوم S

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Vacuum filter G1/2 and G3/4 -0.1-0MPa 5µm 5.8Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filterG1 1/2 -0.1-0MPa 5µm 9Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter G1/8,1/8NPT and 1/4NPT -0.1-0MPa 10µm 1.4Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter G3/8 and 3/83/8NPT -0.1-0MPa 5µm 2.5Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter G1/2,G3/4,1/2NPT and 3/4NPT -0.1-0MPa 10µm 15Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter G1/2,G3/4,1/2NPT and 3/4NPT -0.1-0MPa 10µm 15Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filterG1,G1 1/2,1NPT and 1 1/2NPT -0.1-0MPa 10µm 42Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter 2 1/2,steel -0.1-0MPa 5µm 100Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter 1 1/2,steel -0.1-0MPa 5µm 37/7Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter 1,steel -0.1-0MPa 5µm 16.5Nl/s
در دسترس نمی باشد Vacuum filter 2,steel -0.1-0MPa 5µm 82.6Nls