پروفیل نصب با گیره توپی

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد Profile mount ball clamp,left hand - 800N 40Nm
در دسترس نمی باشد Profil mount ball clamp,right hand - 800N 40Nm