لوازم سیلندر های TRX

32 خیر خیر
40 خیر خیر
50 خیر خیر
63 خیر خیر
80 خیر خیر
100 خیر خیر
125 خیر خیر
32 خیر بله
40 خیر بله
50 خیر بله
63 خیر بله
80 خیر بله
100 خیر بله
125 خیر بله
32 بله خیر
40 بله خیر
50 بله خیر
63 بله خیر
80 بله خیر
100 بله خیر
125 بله خیر