سری های DSA

  • سیلندرهای از جنس استیل
پیوست ها کاتالوگ
12 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 10 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °70+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °70+ بله بله بله