خانواده پمپ های مینیMLL

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 14Nl/s 3.3Nl/s 0.06s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 28Nl/s 6.4Nl/s 0.03s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 56Nl/s 12.3Nl/s 0.014s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.6MPa 84Nl/s 17.9Nl/s 0.009s/l