خانواده مقعر تخت

  • قاپک های مقعر تخت با جنس DURAFLEX و شکل تخت مقعر برای شرایط سخت صنعتی طراحی شده اند
  • مناسب برای جابه جایی ورق آهنی در خطوط پرس
  • طراحی FCF-P برای سطوح روغنی مناسب می باشند
پیوست ها کاتالوگ
20mm ˚PU50 ورق آهن خشک
35mm ˚PU50 ورق آهن خشک
35mm ˚PU60 ورق آهن خشک
50mm ˚PU40 ورق آهن خشک
50mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
50mm ˚PU60 ورق آهن خشک
50mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
20mm ˚PU50 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25mm ˚PU50 ورق آهن خشک
25mm ˚PU50 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35mm ˚PU50 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35mm ˚PU60 ورق آهن خشک
35mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm ˚PU40 ورق آهن خشک
75mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
75mm ˚PU60 ورق آهن خشک
75mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
100mm ˚PU40 ورق آهن خشک
100mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
100mm ˚PU60 ورق آهن خشک
150mm ˚PU40 ورق آهن خشک
150mm ˚PU40 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
150mm ˚PU60 ورق آهن خشک
150mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
25mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
35mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
50mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
75mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
100mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
125mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
5mm Conductive Silicone, CSIL قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک