سری های K

حالت 5/2 "1/8 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/8 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/4 AC 220VAC