سیلندرهای NCV

  • سیلندرهای تخت
پیوست ها کاتالوگ
63 mm 50 mm 0 الی °80+ بله بله بله
63 mm 16 mm 0 الی °80+ بله بله بله
63 mm 20 mm 0 الی °80+ بله بله بله
63 mm 25 mm 0 الی °80+ بله بله بله
63 mm 32 mm 0 الی °80+ بله بله بله
63 mm 40 mm 0 الی °80+ بله بله بله
63 mm 63 mm 0 الی °80+ بله بله بله