رگلاتورهای تناسبی

  • کاربردها:
  • ماشین های بسته بندی
  • ماشین های کاغذ و پرینت
  • برداشتن،حمل و گذاشتن قطعه
  • برای اطمینان از جوش دقیق در ماشین های جوشکاری
  • در فرایند اتوماسیون برای اطمینان از مناسب بودن ماده استفاده می شود
  • در صنایع غذایی جهت اندازه گیری و مشخص کردن نسبط مخلوط کردن مواد
  • در مهندسی تست فشارهای مختلفی که بر سیلندر وارد می شود را کنترل می کند
  • فشار تامین شده برای گان های جوشکاری در صنایع خودرو سازی را کنترل می کنند