لوازم سیلندرهای طرح قدیم

32 خیر خیر
40 خیر خیر
50 خیر خیر
63 خیر خیر
80 خیر خیر
100 خیر خیر
125 خیر خیر
160 خیر خیر
200 خیر خیر
250 خیر خیر
320 خیر خیر
32 بله خیر
40 بله خیر
50 بله خیر
63 بله خیر
80 بله خیر
100 بله خیر
125 بله خیر
160 بله خیر
200 بله خیر
250 بله خیر
320 بله خیر
32 خیر بله
40 خیر بله
50 خیر بله
63 خیر بله
80 خیر بله
100 خیر بله
125 خیر بله
160 خیر بله
200 خیر بله
250 خیر بله
320 خیر بله