سری های مینیاتوری

  • مگنت دار و بدون مگنت
  • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
  • بدون نیاز به روغن کاری
  • پروفیل آنادایز شده
  • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش غلتک زنی ساخته می شود
  • دارای ضربه گیر مکانیکی
12 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
16 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
20 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
25 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
12 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
16 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
20 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
25 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
12 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
12 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
16 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
20 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
25 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله