سری های ACMT

  • ضربه گیر پنوماتیکی
پیوست ها کاتالوگ
32 mm 50 mm 0 الی °80+ بله بله بله