شیرهای ZDZ23

ZDZ23 08/06 DC 24VDC NA
ZDZ23 08/04 DC 24VDC NA