اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی Y

  • اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی Y
پیوست ها کاتالوگ
4-6
8-4
8-6
10-6
10-8
12-8
12-10
16-12