خانواده P6010

در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.31MPa 2Nl/s 0.5Nl/s 0.45s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 1.75Nl/s 0.6Nl/s 0.33s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 1.83Nl/s 0.58Nl/s 0.37s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.31MPa 4Nl/s 1Nl/s 0.23s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 3.5Nl/s 1.2Nl/s 0.17s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 3.66Nl/s 1.16Nl/s 0.19s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.31MPa 6Nl/s 1.5Nl/s 0.15s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 5.25Nl/s 1.8Nl/s 0.11s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 5.49Nl/s 1.74Nl/s 0.12s/l
در دسترس نمی باشد Pi برای عملکرد بالا در فشار تغذیه پایین 0.31MPa 8Nl/s 2Nl/s 0.11s/l
در دسترس نمی باشد si برای جریان وکیوم اضافی 0.6MPa 7Nl/s 2.4Nl/s 0.083s/l
در دسترس نمی باشد Xi برای وقتی که جریان بالا و وکیوم عمیق مورد نیاز است 0.45MPa 7.32Nl/s 2.32Nl/s 0.093s/l