سری های NSK

  • دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب
  • قطرهای 16-20-25-32-40-50-63-80-100
  • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
  • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
پیوست ها کاتالوگ
32 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
20 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
25 mm 32 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
32 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
40 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 5 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
50 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
63 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
80 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 10 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 15 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 20 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 30 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 40 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 60 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 70 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 90 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
100 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله خیر خیر
16 mm 5 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
16 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 5 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 5 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
20 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
25 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 5 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
32 mm 200 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 5 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
40 mm 200 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 5 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 200 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
50 mm 250 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 200 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
63 mm 250 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 200 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
80 mm 250 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 10 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 15 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 20 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 25 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 30 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 40 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 50 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 60 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 70 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 80 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 90 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 100 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 125 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 160 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 200 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر
100 mm 250 mm 25°- الی °120+ بله خیر خیر