سری های VCML

پیوست ها کاتالوگ
حالت 5/2 "1/4 دستی
حالت 3/2 "1/4 دستی
حالت 5/3 وسط بسته "1/2 دستی
حالت 5/3 وسط باز "1/2 دستی
حالت 5/2 "1/4 دستی برگشت سیگنال
حالت 5/2 "1/4 دستی دو طرف برگشت سیگنال
حالت 5/2 "1/4 پدالی
حالت 5/2 "1/2 دستی برگشت فنر
حالت 5/3 وسط بسته "1/2 دستی دو طرف برگشت فنر
حالت 5/3 وسط باز "1/2 دستی دو طرف برگشت فنر
حالت 3/2 "1/2 دستی برگشت فنر NC
حالت 3/2 "1/2 دستی برگشت فنر NO