خانواده پمپ های مینی X-L

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.4MPa 0.39Nl/s 0.086Nl/s 3.9s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.4MPa 0.79Nl/s 0.13Nl/s 2.2s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.4MPa 1.6Nl/s 0.3Nl/s 0.97s/l
در دسترس نمی باشد در دسترس نمی باشد 0.4MPa 3.1Nl/s 0.6Nl/s 0.48s/l