اندازه
گزینه های محافظت از ظرف
نوع شیر تخلیه
نوع نمایشگر
تنظیم فشار توسط رگلاتور
قابلیت قفل پذیری
گیج رگلاتور
نوع واحد مراقبت
نوع واحد مراقبت سه تیکه
مقدار ولتاژ و فرکانس
نوع شیر یک طرفه
رگولاتور هوا قابل تنظیم
فیلتر رگلاتور روغن پاش واحد مراقبت هوا دو تیکه فیلتر میکرو فیلتر رگلاتور فشار روغن پاش واحد مراقبت هوا دو تیکه واحد مراقبت هوا سه تیکه رگلاتورهای تناسبی فیلتر فیلترهای 40 بار میکروفیلتر میکروفیلترهای 40 بار رگلاتور فشار روغن پاش واحد مراقبت های دو تیکه واحد مراقبت های سه تیکه فیلتر فیلتر خاص رگلاتور فشار روغن پاش واحد مراقبت هوا سه تیکه