سری های PS

  • سلایدهای پنوماتیک قطر 16 و 25
پیوست ها کاتالوگ
16 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
16 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
16 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
16 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 25 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 50 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 75 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 100 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 125 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 150 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 175 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ خیر خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه A پیچ متوقف کننده
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه A پیچ متوقف کننده
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه B پیچ متوقف کننده با ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر BM نصب بر روی بدنه C ضربه گیر
25 mm 200 mm 0 الی °80+ بله خیر خیر PM نصب بر روی صفحه C ضربه گیر