سری های TNX

 • دارای استاندارد ISO15552
 • دارای ضربه گیر دقیق در ابتدا و انتها ی کورس حرکت
 • طراحی و تکنولوژی جدید در پروسه تولید
 • برای عملکرد با کیفیت بالا
 • *** با قابلیت نصب راحت سنسور بر روی بدنه***
 • دارای عمر طولانی
 • بالا بودن صافی سطح قطعات متحرک
 • ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب
 • دارای قطرهای 32-40-50-63-80-100-125 و در دامنه گسترده ای از کورس حرکتی
 • تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل سخت کاری شده و مقاوم در برابر سایش
پیوست ها کاتالوگ
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
40 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
50 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
63 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
80 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
100 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 25 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 50 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 125 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 160 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 250 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 320 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 350 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 450 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 550 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 650 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 750 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 850 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 950 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1100 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1200 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1300 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1400 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1500 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1600 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1700 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1800 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 1900 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 2000 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
32 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
40 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
50 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
63 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
80 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
100 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 25 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 50 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 125 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 160 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 250 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 320 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 350 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 450 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 550 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 650 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 750 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 850 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 950 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1100 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1200 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1300 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1400 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1500 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1600 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1700 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1800 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 1900 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
125 mm 2000 mm 10°- الی °80+ بله بله بله
32 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
32 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
40 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 850 mm 5°- الی °150+ بله بله بله
50 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
50 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
80 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 80 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
100 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 25 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 50 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 80 mm 10°- الی °80+ خیر بله بله
125 mm 100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 125 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 160 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 250 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 320 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 350 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 450 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 550 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 650 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 750 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
63 mm 800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 850 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 950 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1100 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1200 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1300 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1400 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1500 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1600 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1700 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1800 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 1900 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله
125 mm 2000 mm 5°- الی °150+ خیر بله بله