خانواده طبقه ای بیضی

  • خانواده ی بیضی مناسب برای جابه جایی اشیا بلند و باریک و سطوحی که نیاز به بیشترین نیروی بالا بردن دارند
  • همچنین مناسب برای سطوح نامنظم و سطوحی که نیاز به تنظیم ارتفاع دارند
  • مناسب برای جا به جایی ورق های آهن
پیوست ها کاتالوگ
20x60mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35x90mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
35x90mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35x90mm ˚PU60 مقوا / کارتن
35x90mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
50x140mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
50x140mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
50x140mm ˚PU60 مقوا / کارتن
50x140mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
65x170mm ˚PU30˚/PU60 مقوا / کارتن
65x170mm ˚PU30˚/PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
65x170mm ˚PU60 مقوا / کارتن
65x170mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
35x90mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
50x140mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
65x170mm ˚PU55˚/PU60 ورق های آهنی روغنی
40x90mm ˚PU60 حمل شیشه
40x90mm ˚PU60 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک
40x90mm ˚PU70 حمل شیشه
40x90mm ˚PU70 قابلیت جلوگیری از جاگذاری جای قاپک