سیلندرهای کلمپ

پیوست ها کاتالوگ
40 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
50 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
63 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
63 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 10 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
50 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 80 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 150 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 160 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
80 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
80 mm 200 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده موازی
40 mm 50 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک
40 mm 75 mm 10°- الی °60+ بله بله بله دنده کونیک