سری های ACM

 • سیلندر ضربه گیردار دو طرفه
 • مگنت دار و بدون مگنت
 • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل آنادایز شده
 • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش قلتک زنی ساخته می شود
 • دارای ضربه گیر های دقیق در ابتدا و انتهای کورس حرکت
پیوست ها کاتالوگ

سری های مینیاتوری

 • مگنت دار و بدون مگنت
 • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل آنادایز شده
 • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش قلتک زنی ساخته می شود
 • دارای ضربه گیر مکانیکی
پیوست ها کاتالوگ

سری های DVM

 • مگنت دار و بدون مگنت
 • در قطرهای 50،40،32،25،20،16،12 و در دامنه وسیعی از کورس حرکتی
 • بدون نیاز به روغن کاری
 • پروفیل آنادایز شده
 • رزوه شفت سیلندر برای استحکام بیشتر با روش قلتک زنی ساخته می شود
 • دارای ضربه گیر مکانیکی
پیوست ها کاتالوگ