شیرهای سری K

پیوست ها کاتالوگ
حالت 5/2 "1/8 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/8 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/4 دو بوبین AC 220VAC