شیرهای سری E

پیوست ها کاتالوگ
حالت 3/2 "1/8 تک بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 "1/8 دو بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 "1/8 تک بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 "1/8 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 دو بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 "1/4 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 تک بوبین نامور AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 دو بوبین نامور AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/4 دو بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 "1/2 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/2 تک بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/2 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1/2 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/2 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1 تک بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 NC "1 تک بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 NO "1 تک بوبین AC 220VAC
حالت 3/2 "1 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط بسته "1 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/3 وسط باز "1 دو بوبین AC 220VAC
حالت 5/2 "1/4 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/2 "1/8 تک بوبین DC 48VDC
حالت 5/2 "1/2 تک بوبین DC 12VDC
حالت 5/2 "1 تک بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1/4 تک بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1/4 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1/4 تک بوبین DC 12VDC
حالت 5/2 "1/2 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/2 "1/2 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1/2 تک بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1/8 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/2 "1/8 تک بوبین DC 12VDC
حالت 5/2 "1/8 تک بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1/8 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/2 "1 تک بوبین AC 110VAC
حالت 5/2 "1 دو بوبین AC 110VAC
حالت 5/2 "1 دو بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1 تک بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1/8 دو بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1/8 تک بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1/4 دو بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1/4 تک بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1/2 دو بوبین AC 24VAC
حالت 5/2 "1/2 تک بوبین AC 24VAC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/8 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/8 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/2 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/2 دو بوبین DC 24VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1/4 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/3 وسط باز "1/4 دو بوبین DC 12VDC
حالت 5/3 وسط بسته "1 دو بوبین DC 24VDC
حالت 3/2 NC "1 تک بوبین DC 12VDC
حالت 3/2 NO "1 تک بوبین DC 12VDC