شیرهای برقی سوزنی

پیوست ها کاتالوگ
حالت 2/2 NC "1/4 تک بوبین AC 220VAC